Công ty TNHH MTV Thoát nước và PTĐT tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Đầu tư & Vận hành

 

Dự án sử dụng vốn ODA:

 1. Dự án Thu, gom xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu
  • Tên dự án: Thu gom, xử lý và thoát nước Thành Phố Vũng Tàu.
  • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
  • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
  • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
  • Nhà tài trợ ODA: Chính phủ Pháp
  • Nguồn vốn: ODA Cộng hòa Pháp và vốn ngân sách tỉnh
  • Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Vũng Tàu.
  • Quy mô:

      + Đầu tư 01 nhà máy xử lý công suất 22.000m3/ngđ

      + 7 trạm bơm

      + 28 km đường ống các loại

      + 51 giếng tách dòng

- Mục tiêu dự án: Thu gom toàn bộ nước thải khu Nam Sân bay chuyển về nhà máy xử lý nước thải rạch Bà bằng hệ thống cống thu gom truyền tải bao đón tại các giếng tách dòng, trạm bơm; giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường với hệ thống thoát nước nửa riêng cho khu vực Nam sân bay.

 • Thời gian thực hiện dự án: 2009- 2016.
 • Tổng mức đầu tư: 1.132.889 triệu đồng

      Trong đó: Vốn đối ứng: 674.285 triệu đồng.

                       Vốn ODA:   458.604 triệu đồng (tương đương 16 triệu EURO).

(Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 2946/QĐ-UB ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh BR-VT)

 1. Dự án Thu gom và xử lý nước thải thị xã Bà Rịa;
 • Tên dự án: Thu gom, xử lý nước thải thị xã Bà Rịa.
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nhà tài trợ ODA: Chính phủ Thụy Sĩ
 • Nguồn vốn: ODA Thụy Sĩ và vốn ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Bà Rịa.
 • Quy mô:

      + Đầu tư 01 nhà máy xử lý công suất 12.000m3/ngđ

      + 9 trạm bơm

      + 70,8 km đường ống các loại

      + 24 giếng tách dòng

- Mục tiêu dự án: Cải thiện điều kiện môi trường đô thị, giữ gìn vệ sinh môi trường tự nhiên của thành phố, đảm bảo tỷ lệ dân số của thành phố được phục vụ tiêu thoát nước khoảng 60% và đảm bảo chống ô nhiễm đô thị, tạo điều kiện thuận lợi cho việc hoàn chỉnh hệ thống cơ sở hạ tầng kỹ thuật và quy hoạch phát triển TP. Bà Rịa trong tương lai.

 • Thời gian thực hiện dự án: 2009- 2018.

-     Tổng mức đầu tư: 548.600 triệu đồng (32,47 triệu CHF), trong đó:

+ Vốn đối ứng: 348.576 triệu đồng (tương đương 20,63 triệu CHF),

+ Vốn ODA: 200.024 triệu đồng (tương đương 11,840 triệu CHF).

(Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án số 3723/QĐ-UB ngày 5/11/2009 của UBND tỉnh BR-VT)

 1. Dự án: Thu gom, xử lý và Thoát nước đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành
 • Tên dự án: Thu gom, xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành.
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nhà tài trợ ODA: Chính phủ Hà Lan
 • Nguồn vốn: ODA Hà Lan và vốn ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: khu đô thị mới Phú Mỹ huyện Tân Thành.
 • Quy mô:

      + Đầu tư 01 nhà máy xử lý công suất 29.700m3/ngđ

      + 4 trạm bơm

      + 43 km đường ống thu gom và 79 km đường ống cấp 3 D200

      + 17.022 bộ hố ga

-   Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước đô thị mới Phú Mỹ, huyện Tân Thành nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đô thị, góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo cảnh quan đô thị xanh, sạch đẹp, bền vững của đô thị mới Phú Mỹ và sử dụng hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Chính phủ Hà Lan.

-   Thời gian thực hiện dự án: 2013- 2018.

-     Tổng mức đầu tư: 818.443 triệu đồng (tương đương 29,189 triệu Euro), trong đó:

+ Vốn đối ứng: 536.709 triệu đồng

+ Vốn ODA không hoàn lại của Chính phủ Hà Lan: 281.734 triệu đồng (tương đương khoảng 10,048 triệu Euro).

(Quyết định phê duyệt dự án số 1982/QĐ-UB ngày 03/09/2013 của UBND tỉnh BR-VT)

 

 1. Dự án: Thu gom, xử lý và thoát nước thành phố Vũng Tàu giai đoạn 2.
 • Tên dự án: Thu gom, xử lý và thoát nước TP Vũng Tàu giai đoạn 2.
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nhà tài trợ ODA: Chính phủ Tây Ban Nha
 • Nguồn vốn: ODA Tây Ban Nha và vốn ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: khu vực phía Bắc Sân bay TP. Vũng Tàu.
 • Quy mô:

      + Đầu tư 02 nhà máy xử lý công suất 44.000m3/ngđ

      + Đầu tư 5 trạm bơm mới và bổ sung cho 6 trạm bơm thuộc dự án Thu gom, xử lý và Thoát nước TP. Vũng Tàu

      + 115 km đường ống các loại

      + 1.139 giếng thăm

-   Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng hệ thống thu gom, xử lý và thoát nước nhằm cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường cho TP. Vũng Tàu. Giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường trong các khu dân cư, nâng cao mức sống nhân dân, tạo môi trường cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững cho TP. Vũng Tàu.

-   Thời gian thực hiện dự án: 2013- 2018.

-     Tổng mức đầu tư: 2.139.687 triệu đồng (78.273.601 Eur), trong đó:

+ Vốn đối ứng: 948.570 triệu đồng,

+ Vốn ODA: 1.191.117 triệu đồng (43.573.184 Eur).

 

 1. Dự án: Thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền.
 • Tên dự án: Thu gom, xử lý nước thải đô thị Long Điền, huyện Long Điền.
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nhà tài trợ ODA: Chính phủ Tây Ban Nha
 • Nguồn vốn: ODA Tây Ban Nha và vốn ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Long Điền, thị trấn Long Hải, xã Phước Tỉnh, xã Phước Hưng và xã An Ngãi.
 • Quy mô:

      + Đầu tư 01 nhà máy xử lý công suất 19.500m3/ngđ

      + 11 trạm bơm

      + 28 km đường ống các loại và 60km ống D150 để đấu nối vào hộ gia đình

      + 530 bộ hố ga

-   Mục tiêu dự án: Xây dựng hệ thống thu gom và xử lý nước thải đô thị Long Điền, huyện Long Điền nhằm xử lý nước thải sinh hoạt của hộ dân, các hộ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vào mạng lưới thu gom và xử lý nước thải cục bộ của đô thị Long Điền, giải quyết vấn đề thoát nước một cách nhanh chóng, hiệu quả ra khỏi khu dân cư và xử lý nước thải đạt mức độ theo yêu cầu vệ sinh, giảm tối đa ô nhiễm môi trường tại các khu dân cư và khu vực dịch vụ. Góp phần phát triển hạ tầng đô thị, tăng trưởng kinh tế - xã hội của huyện và phát triển đô thị Long Điều..

-   Thời gian thực hiện dự án: 2015- 2022.

-     Tổng mức đầu tư: 1.161.226 triệu đồng (41,2 triệu Euro), trong đó:

+ Vốn đối ứng: 426.960 triệu đồng;

+ Vốn ODA: 734.266 triệu đồng (26 triệu Euro).

(Quyết định phê duyệt dự án số 2952/QĐ-UB ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh BR-VT)

 

 1. Dự án: Thu gom, xử lý nước thải khu vực Long Sơn, Gò Găng – TP Vũng tàu.
 • Tên dự án: Thu gom và xử lý nước thải khu vực Long Sơn - Gò Găng TP Vũng Tàu.
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nhà tài trợ ODA: Chính phủ Bỉ
 • Nguồn vốn: ODA Bỉ và vốn ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: Khu vực Long Sơn - Gò Găng TP Vũng Tàu
 • Quy mô:

      + Đầu tư 03 nhà máy xử lý công suất 9.350 m3/ngđ

      + 10 trạm bơm

      + 15 km đường ống các loại.

-   Mục tiêu dự án: Nhằm xử lý nước sinh hoạt của hộ dân, các hộ sản xuất, kinh doanh và dịch vụ vào mạng lưới thu gom và xử lý nước thải cục bộ của khu vực Long Sơn, Gò Găng, giải quyết vấn đề thoát nước một cách nhanh chóng, hiệu quả ra khỏi khu vực dân cư và xử lý nước thải đạt mức độ theo yếu cầu vệ sinh, giảm tối đa ô nhiễm môi trường tại các khu vực dân cư và khu vực dịch vụ. Góp phần phát triển hạ tầng đô thị, tăng trưởng kinh tế- xã hội của thành phố và phát triển khu vực Long Sơn, Gò Găng.

-   Thời gian thực hiện dự án: 2015- 2022.

-     Tổng mức đầu tư: 639.267 triệu đồng (tương đương 22,636 triệu Euro), trong đó:

+ Vốn đối ứng 260.171 triệu đồng;

+ Vốn ODA: 379.096 triệu đồng (tương đương 13,423 triệu Euro).

(Quyết định phê duyệt dự án số 2947/QĐ-UB ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh BR-VT)

 

Dự án sử dụng nguồn vốn Ngân sách tỉnh:

 1. Dự án Cống hóa tuyến Bàu Sen-Bàu Trũng-Rạch Bà-Cửa Lấp TPVT
 • Tên dự án: Cống hóa tuyến kênh Bàu Sen - Bàu Trũng - Rạch Bà - Cửa Lấp TP. Vũng Tàu
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: TP Vũng Tàu

-     Quy mô: Chiều dài tuyến: khoảng 5.660 m gồm 3 giai đoạn:

      + Giai đoạn 1: 1134 m;

      + Giai đoạn 2: 2296m;

      + Giai đoạn 3: 2230m.

-   Mục tiêu dự án: Xây dựng hoàn thiện trục thoát nước cấp 1 của TP. Vũng Tàu nhằm thông dẫn giữa các hồ điều hòa qua 2 cửa cống ngăn triều Rạch Bà và Cửa Lấp, góp phần giải quyết triệt để vấn đề ngập úng toàn thành phố Vũng Tàu khi có mưa lớn kéo dài, vấn đề ô nhiễm đô thị, giữ gìn sự bền vững môi trường và tạo điều kiện thuận lợi cho việc quy hoạch phát triển TP. Vũng Tàu trong tương lai, đồng thời hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng kỹ thuật Tp. Vũng Tàu.

-   Thời gian thực hiện dự án: 2013- 2016.

-     Tổng mức đầu tư: 339.843 triệu đồng, gồm 3 giai đoạn:

      + Giai đoạn 1: 73.394 triệu đồng;

      + Giai đoạn 2: 115.350 triệu đồng;

      + Giai đoạn 3: 151.098 triệu đồng.

      (Quyết định điều chỉnh dự án số 900/QĐ-UBND-VP của UBND tỉnh BR-VT ngày 17/04/2013)

 

 1. Dự án đầu tư xây dựng thay thế các hố ga thu nước hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh
 • Tên dự án: Thay thế các hố ga hiện hữu bằng hố thu nước mưa và ngăn mùi kiểu mới trên địa bàn tỉnh BR-VT
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: tỉnh BR-VT

-     Quy mô (sau điều chỉnh): 17.270 cụm hố ga.

-   Mục tiêu dự án: Nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng dân cư đô thị, góp phần hoàn thiện mỹ quan đường phố, tăng cường độ bền vững kết cấu hạ tầng đô thị, đảm bảo thoát nước tốt cho đô thị.

-   Thời gian thực hiện dự án: 2008- 2015.

-     Tổng mức đầu tư (sau điều chỉnh): 209.444 triệu đồng

      (Quyết định điều chỉnh quy mô, cơ cấu tổng mức đầu tư dự án số 893/QĐ-TN&PTĐT-KTKH của Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị BR-VT ngày 16/09/2014)

 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình: Hệ thống thoát nước đường Thùy Vân

( Đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến Phan Chu Trinh)      

 • Tên dự án: Hệ thống thoát nước đường Thùy Vân đoạn từ Hoàng Hoa Thám đến Phan Chu Trinh
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: Vũng Tàu

-     Quy mô: khoảng 620m cống D1000.

-   Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng công trình nhằm giải quyết tình trạng nước đọng trên đường khi trời mưa gây ngập úng cục bộ ảnh hưởng đến hạ tầng giao thông, đời sống của nhân dân tại khu vực này do đoạn đường này chưa có hệ thống thoát nước; đồng thời phát triển du lịch, góp phần cho việc bảo vệ môi trường, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật theo quy hoạch thoát nước thành phố Vũng Tàu đã được UBND tỉnh phê duyệt và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

-   Thời gian thực hiện dự án: 2014- 2015.

-     Tổng mức đầu tư: 7.593 triệu đồng

(Quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án 2490/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT ngày 12/11/2014)

 

 1. Dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến cống bao nằm dọc hành lang kỹ thuật Quốc lộ 51
 • Tên dự án: Tuyến cống bao nằm dọc hành lang kỹ thuật Quốc lộ 51
 • Chủ quản đầu tư: Công ty Thoát nước và Phát triển đô thị tỉnh BR-VT;
 • Hình thức đầu tư: Xây dựng mới
 • Tổ chức quản lý thực hiện: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý và thực hiện dự án
 • Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh
 • Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tân Thành

-     Quy mô đầu tư xây dựng: Tổng chiều dài tuyến cống 3026,5 m, gồm:

      + Cống hộp BxH= 2x1,6m, dài 104,5 m;

      + Cống hộp BxH = 2,5x2m, dài 564m;

      + Cống hộp BxH = 2x2,5x2m, dài 2320m;

      + Cống hộp qua đường BxH = 2x1,6m, dài 38m),

      + 118 cụm hố ga các loại, 02 cửa thu và 02 cửa xả.

-   Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng công trình Tuyến cống bao nằm dọc hành lang kỹ thuật Quốc lộ 51 nhằm góp phần giải quyết tiêu thoát nước cho khu vực nghiên cứu từ UBND huyện Tân Thành ra Rạch Ba Sinh nhanh chóng, hiệu quả, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở hạ tầng, cải thiện điều kiện vệ sinh môi trường đô thị, giải quyết tình trạng ô nhiễm môi trường, tạo môi trường cảnh quan đô thị xanh, sạch, đẹp của huyện Tân Thành.

-   Thời gian thực hiện dự án: 2013- 2017.

-     Tổng mức đầu tư: 157.487 triệu đồng

(Quyết định phê duyệt dự án số 1285/QĐ-UBND của UBND tỉnh BR-VT ngày 04/06/2013)

 1. Dự án đầu tư Tuyến thoát nước chân Núi Lớn TP Vũng Tàu.

-     Tên dự án : Dự án đầu tư Tuyến thoát nước chân Núi Lớn TP Vũng Tàu

-     Tổng mức đầu tư: 7.390 triệu đồng

-     Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh

-     Thời gian thực hiện dự án: Từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2015

-     Địa điểm thực hiện dự án: Chân núi Lớn, Thành phố Vũng Tàu

-     Quy mô dự án: 300m

-     Mục tiêu dự án: Đầu tư xây dựng tuyến mương thu gom nước nhằm góp phần chống ngập úng cho TP. Vũng Tàu

 

 

ĐƯỜNG DÂY NÓNG

BẢNG THÀNH TÍCH VÀNG

THƯ VIỆN ẢNH

Click để xem

THƯ VIỆN VIDEO

LIÊN HỆ

 • Số 6 Đường 3 tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tàu
 • (0254) 3853125; (0254) 3511103

  (0254) 3511385

 • This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

MST: 3500614211

ĐĂNG NHẬP

Scroll to top